loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Powinność tą wprowadzono w stosunku do dużych przedsiębiorców niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego.

Z powyższych obowiązków w zakresie odbycia audytu energetycznego zwolnieni są właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do tego grona należą także przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią (ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego (EMAS), w ramach których przeprowadzono już audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, poprzez określenie audyt efektywności energetycznej rozumiemy „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej  i możliwej do uzyskania oszczędności energii”.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć. Służy on poprawie efektywności energetycznej oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Kim jest duży przedsiębiorca?

Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro. Lub też sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Kto może przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

– podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu,

– ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 1. Należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. W przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.
 2. Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.
 3. Powinien opierać się, o ile to możliwe na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych. A nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Przedsiębiorca przechowuje do celów kontrolnych dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez 5 lat.

Pierwszy audyt energetyczny

Audyt powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 września 2017 r. tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Każdy „nowy” duży przedsiębiorca, po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) jest podmiotem zobowiązanym. Powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzono w 2017 roku, zgodnie z przepisami. Kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustawy  wprowadziła graniczną datę, do której przedsiębiorcy są zobligowani w danym roku do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego. Ulega skróceniu termin dla tych firm, które zlecają przeprowadzenie audytu w grudniu – w takim przypadku – zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 38 ustawy Prezesa URE należy zawiadomić o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa  do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu.

Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przeprowadza się co 4 lata.

Zawiadomienie o przeprowadzonym audycie energetycznym

Przedsiębiorca zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa lub o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach systemu (ISO, EMAS). Czas na zawiadomienie Prezesa URE to 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Prezes URE nakłada karę za nieprzeprowadzenie audytu. Nie może być ona wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Dokumenty do przeprowadzenia audytu energetycznego

Informacje niezbędne do określenia zakresu audytu:

 1. Schematy ideowe zasilania Zakładu (od trafostacji do rozdzielnic włącznie).
 2. Schematy ideowe zasilania ciągu technologicznego – jeśli są dostępne (od rozdzielnicy do odbiorów).
 3. Schematy ideowe instalacji ogrzewania hal.
 4. Dokumentacja techniczno-ruchowa kluczowych urządzeń produkcyjnych i pomocniczych.
 5. Informacje, które z urządzeń znajdują się jeszcze w okresie gwarancji (jeśli są).
 6. Wykaz urządzeń automatyki zabezpieczeniowej.
 7. Wykaz urządzeń automatyki sterującej procesem.
 8. Kopie planów budowlanych budynków zakładu (wraz z planami instalacyjnymi  CWU, CO, elektryczny – do wglądu).
 9. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej (wewnątrzzakładowe – o ile są rejestrowane).
 10. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej (ogólnozakładowe – wykazywane przez dostawcę energii).
 11. Dane dotyczące zużycia gazu ziemnego (wewnątrzzakładowe – o ile są rejestrowane).
 12. Dane dotyczące zużycia gazu ziemnego (ogólnozakładowe – wykazywane przez dostawcę energii).

Dane dotyczące wielkości zużycia poszczególnych mediów powinny zawierać co najmniej zakres jednego roku kalendarzowego.

Więcej informacji na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa mogą Państwo znaleźć na naszej stronie w zakładce – Oferta. Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Szukasz wykonawcy audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Napisz do nas

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.