loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Budowa trafostacji i modernizacja układów pomiarowych

Wielu naszych klientów wraz z rozwojem firmy znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną. W efekcie zasadnym jest rozważenie inwestycji we własną stację transformatorową. W wielu przypadkach taka inwestycja zwraca się już po 2-3 latach, dzięki dużo niższym kosztom usług dystrybucyjnych w taryfach B.

 

Czym jest stacja transformatorowa?

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, która służy do transformacji średniego napięcia SN (na przykład 20 kV, 15 kV) na niskie nn (400 V), stąd oznaczenie SN/nn. Jest to zespół urządzeń umożliwiających dystrybucję i podział energii elektrycznej przy zróżnicowanych poziomach napięć.

Po drodze od elektrowni do odbiorcy końcowego znajdują się rozdzielnie, które zmieniają wielkość napięcia. Dzieje się to w sposób kaskadowy od wysokiego napięcia przez średnie, kończąc na niskim napięciu, które dociera do odbiorcy końcowego. Im napięcie przesyłu jest większe, tym wiąże się to z mniejszą stratą na linii przesyłowej. Budowane stacje transformatorowe powinny dostosowywać poziom napięcia do urządzeń odbiorczych odbiorców.

Stacja transformatorowa napowietrzna

Elementy stacji transformatorowych:

 1. Transformator (za pomocą tego urządzenia następuje zmiana napięcia przemiennego z wyższego na niższe lub odwrotnie)
 2. Rozdzielnia średniego napięcia SN ( średnie napięcie od 1kV do 100 kV)
 3. Rozdzielnia niskiego napięcia nn ( niskie napięcie do 1 kV).

Rozdzielnice SN i nn pozwalają na bezpieczne łączenie, rozdział i przerywanie obwodów elektrycznych)

 1. Urządzenia pomocnicze, osprzęt BHP (zależą od budowy stacji)

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Budowę stacji transformatorowej możemy podzielić na kilka etapów:

 1. Złożenie wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o określenie warunków technicznych i kosztów nowego przyłącza SN
 2. Przygotowanie i uzgodnienie projektu trafostacji. Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
 3. Budowa stacji transformatorowej przez wykwalifikowaną ekipę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne i doświadczenie.
 4. Odbiór techniczny stacji i przekazanie do eksploatacji.
 5. Oszczędzanie na niższych kosztach dystrybucyjnych

Stacja transformatorowa, która zostanie oddana do użytku wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej.

 

Jakie rodzaje stacji transformatorowych wykonujemy?

 1. prefabrykowane (małogabarytowe w formie kontenera),
 2. napowietrzne (słupowe, czyli instalowane na słupach – najczęściej betonowych – w sieciach wiejskich lub tymczasowo na budowach),
 3. wnętrzowe (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, itp.).
Stacja transformatorowa – prefabrykowana

Modernizacja układu pomiarowego to dostosowanie go do obowiązujących zasad. Wymagana jest u klientów, którzy mają stacje transformatorowe starszego typu, bez zdalnej transmisji danych. Dostosowanie stacji do zasady “TPA” pozwala klientowi na skorzystanie z liberalizacji rynku energii elektrycznej i dowolny wybór sprzedawcy energii elektrycznej.

Modernizacja układu pomiarowego sprowadza się do instalacji poniższych podzespołów:

 1. Nowy licznik energii elektrycznej
 2. Modem transmisji danych
 3. Zegar synchronizacji czasu

Czasami konieczne jest dodatkowo montaż nowej tablicy pomiarowej, wymiana przekładników napięciowych i prądowych. Prace te znacząco podnoszą koszt całej operacji.

 

Z jakich etapów składa się modernizacja układu pomiarowego?

Planując modernizację układu w pierwszej kolejności należy wystąpić do Operatora Sieci o wydanie warunków technicznych dla układu pomiarowego. Następnie na podstawie otrzymanego dokumentu należy wykonać projekt techniczny i uzgodnić go z Operatorem. Ostatni etap to przeprowadzenie modernizacji zakończonej odbiorem technicznym przez przedstawiciela Operatora wraz z potwierdzeniem dostosowania układu do zasad TPA.

Czas eksploatacji stacji transformatorowych przewidziany jest na około 35 lat. Stacja trafo pod względem konstrukcyjnym uwzględnia możliwość rozbudowy i poboru większej mocy z sieci elektroenergetycznej. Ze względu na coraz wyższe koszty energii elektrycznej, inwestycja zwraca się w ciągu kilku lat.

Każdy przedsiębiorca o zużyciu rocznym większym niż 350 MWh powinien rozważyć budowę własnej stacji transformatorowej. Inwestycja ta pozwala obniżyć rachunki dystrybucyjne nawet o 50%. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci średniego napięcia płacą dużo mniejsze opłaty dystrybucyjne w porównaniu do odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia.

 

 

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zadzwoń
Umów spotkanie

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.