loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Procedura zmiany sprzedawcy

procedura zmiany

Rynek energetyczny zapewnia odbiorcom końcowym – konsumentom, prawo wyboru sprzedawcy energii. Od kilku lat w Polsce pojawiają się nowe firmy specjalizujące się w sprzedaży gazu czy też energii elektrycznej. Zjawisko to, poprzez wzrost konkurencji, może wpływać korzystnie na jakość usług, różnorodność ofert oraz atrakcyjne ceny. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może okazać się zatem jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za prąd lub gaz. Procedura zmiany sprzedawcy nie jest skomplikowana.

Chciałbyś zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?  Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym dostawcą nie jest czymś skomplikowanym i nie zajmuje dużo czasu. Aby sprawnie i bezproblemowo zmienić sprzedawcę energii elektrycznej należy zapoznać się z ważnymi i przydatnymi wskazówkami. Cały jej proces tłumaczymy krok po kroku poniżej.

Należy pamiętać również o tym, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez odbiorcę dodatkowych kosztów.

 

Czas trwania procedury przy zmianie sprzedawcy

 W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, tj. gdy odbiorca rozwiązuje umowę kompleksową ze sprzedawcą wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu procedura nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.

 W przypadku drugiej i każdej kolejnej zmiany, tj. gdy zawarte są odrębne umowy: na sprzedaż energii elektrycznej i o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej procedura nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.

 

Jak wygląda zmiana sprzedawcy energii elektrycznej krok po kroku? Procedura zmiany poniżej.

Krok 1 – Przygotowanie do procesu zmiany sprzedawcy energii

• Zanim odbiorca przystąpi do procesu zmiany sprzedawcy powinien zgromadzić jak najwięcej danych i informacji dotyczących: charakteru poboru energii na przestrzeni najbardziej długiego okresu czasu. Możliwie najpełniejsze i najdokładniejsze dane to lepsza szansa oceny opłacalności działań oraz lepsze/optymalne warunki oferowane przez sprzedawców.

Dla odbiorców w taryfach B

• dostosowania swoich układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań stawianych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Bez dostosowania, skorzystanie z TPA nie będzie możliwe! Za modernizację układów zawsze odpowiada ich właściciel. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu tych danych warto rozpocząć proces wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży energii elektrycznej i rozpocząć cała procedurę.

Krok 2 – Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Odbiorca zawiera z wybranym sprzedawcą umowę sprzedaży energii elektrycznej. WAŻNE! Sprzedawca energii elektrycznej, wybrany przez odbiorcę, musi mieć zawartą z PGE Dystrybucja S.A. Generalną Umowę Dystrybucji, regulującą stosunki Sprzedawcy z PGE Dystrybucja S.A. Bez generalnej umowy dystrybucyjnej sprzedawca nie jest wiarygodny.

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w IRiESD.

Krok 3 – Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Odbiorca lub upoważniony przez niego sprzedawca zobowiązany jest wypowiedzieć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była lokalna spółka obrotu wydzielona ze struktur dawnej spółki dystrybucyjnej, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową. Obejmuje ona zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Bardzo ważne jest aby zwrócić szczególną uwagę na warunki wypowiedzenia umowy, tak aby nie narażać się na dodatkowe kary umowne. Konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Aby sukcesywnie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej bez naliczania kar umownych powinniśmy zapoznać się z zapisami bieżącej umowy.

Krok 4 – Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Zgłoszenie o zawarciu nowej umowy sprzedaży (może być wymagane pisemne) powinno zawierać: a) określenie stron nowej umowy sprzedaży, b) termin obowiązywania umowy, c) planowane ilości dostaw energii, d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, którym najczęściej będzie nowy sprzedawca

Zgłoszenia dokonują zarówno odbiorca jak i nowy sprzedawca. Możliwe jest dokonanie obydwu zgłoszeń tylko przez sprzedawcę energii elektrycznej jeżeli odbiorca upoważni go do dokonania swojego zgłoszenia.

Krok 5 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej i poinformowaniu OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży, odbiorca oprócz nowej umowy sprzedaży zawiera z tym Operatorem umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usług dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców. Odbiorcy z grup taryfowych a i b mogą dokonywać zmiany sprzedawcy raz na miesiąc, zaś odbiorcy z grup taryfowych c i g mogą dokonywać zmiany sprzedawcy dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą i umowę o świadczenie usługi dystrybucji z OSD. Odbiorca w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja o napięciu do 1kV może zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musi podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Krok 6 – Dla odbiorów w taryfach B – dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Może okazać się, że konieczne będzie dostosowanie układu pomiarowego do warunków nowej umowy. Pamiętaj, że koszty z tym związane ponosi właściciel układu pomiarowego, którym w przypadku gospodarstw domowych jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli do momentu zmiany sprzedawcy energii układy pomiarowo-rozliczeniowe odbiorcy nie spełniały wymagań określonych w IRiESD właściwego OSD, układy te będą musiały być dostosowane do tych wymagań przed rozpoczęciem dostaw energii przez nowego sprzedawcę energii elektrycznej. Dostosowanie to nie tylko wymiana poszczególnych elementów układu, ale także zestawienie łącz teletransmisyjnych umożliwiających pozyskiwanie danych służących rozliczeniu sprzedaży energii, niezbilansowania (różnicy pomiędzy ilością prognozowaną a faktycznym zużyciem) oraz usług dystrybucyjnych. Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel.

Krok 7 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) Operator Systemu Dystrybucyjnego pełniący jednocześnie funkcję Operatora Pomiarów, zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. Odczyt taki nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy, zaś jego wyniki są przekazywane przez Operatora dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy, na podstawie których dokonują oni rozliczenia odbiorcy.

Źródło: www.ure.gov.pl

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zadzwoń
Umów spotkanie

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.