loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Umowy cPPA

Umowy corporate Power Purchase Agreement (cPPA) w ostatnim czasie cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Są to umowy na sprzedaż energii elektrycznej zawierane przez odbiorcę bezpośrednio z jej wytwórcą. Okres jaki obejmuje jest dość długi bo wynosi nawet 15-25 lat. W tym czasie wytwórca energii ze źródła odnawialnego sprzedaje energię elektryczną bezpośrednio odbiorcy końcowemu po ustalonej wcześniej cenie. Ta forma umowy zapewnia odbiorcy stabilność i przewidywalność cen i pozwala uniezależnić się od sprzedawców energii. Wytwórca natomiast zyskuje pewny rynek zbytu i stały przychód. Umowę taką można zawrzeć jeszcze zanim wytwórca wybuduje swoje źródło OZE. Zagwarantowany przychód przez najbliższe kilkanaście lat daje lepsze możliwości uzyskania finansowania projektu.

Umowy cPPA dzielimy na dwa rodzaje:

1. Umowy z fizyczną dostawą
– zapewnia fizyczny przepływ energii elektrycznej od wytwórcy do dostawcy;

2. Umowy finansowe (wirtualne
) – model ten jest tylko finansowym rozliczeniem i może być zastosowany w sytuacji gdy nie ma możliwości fizycznej dostawy energii.

W umowach z fizyczną dostawą występują trzy warianty:
– Wariant „za licznikiem”
opcja, w której instalacja wytwórcza znajduje się w bliskiej odległości od odbiorcy. Może znajdować się np. na dachu odbiorcy za tak zwanym licznikiem. Odbiorca, który dysponuje odpowiednią powierzchnią pod instalację wytwórczą ale np. nie posiadając odpowiedniego kapitału może zlecić budowę instalacji wytwórczej podmiotowi trzeciemu. Odbiorca i deweloper zawierają wieloletnią umowę na podstawie, której inwestor instaluje system fotowoltaiczny i sprzedaje wytworzoną energię do odbiorcy. Do zadań dewelopera należą wszystkie obowiązki związane z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, a odbiorcy – wydzierżawienie dachu tak by inwestor posiadał tytuł prawny do budowy źródła OZE. Energia jest dostarczana bez publicznej sieci dystrybucyjnej.
– Wariant oparty na linii bezpośredniej, w której instalacja wytwórcza znajduje się w pewnej odległości od odbiorcy, a obie instalacje połączone są ze sobą linią bezpośrednią – przesyłową. Dwie lub jedna ze stron ponosi koszt budowy wspomnianej linii działającej w tzw. systemie wyspowym. W wariancie tym następuje dostarczanie energii z pominięciem sieci publicznych.
Wariant z wykorzystaniem istniejącej sieci dystrybucyjnej przy udziale spółki obrotu – opcja, w której energia dostarczana jest od wytwórcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieci. Wytwórca odsprzedaje energię pośrednikowi czyli spółce obrotu, a ta dalej odsprzedaje ją odbiorcy. Spółka obrotu pobiera opłatę z tytułu świadczenia usług bilansowania, która wpływa na końcową cenę oferowaną odbiorcy. Dodatkowym wydatkiem odbiorcy są koszty dystrybucyjne ze względu na przepływ energii sieciami dystrybucyjnymi lub przesyłowymi.

W modelu umowy finansowej cena energii elektrycznej jest ustalana przez obie strony, a każda ze stron we własnym zakresie kupuje i sprzedaje energię na podstawie umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi. Punktem odniesienia jest cena rynkowa energii elektrycznej. Strony umowy rozliczają między sobą różnicę pomiędzy ceną, która została określona w umowie i aktualną ceną rynkową. W sytuacji gdy aktualne ceny rynkowe są niższe niż cena w umowie – odbiorca wypłaca różnicę na rzecz wytwórcy, natomiast gdy cena rynkowa jest wyższa od ustalonej w umowie – wytwórca zwraca różnicę odbiorcy. W modelu tym odbiorca ponosi koszty dystrybucyjne ze względu na energię pobieraną z sieci dystrybucyjnej.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.