loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
01 mar, 2023
Posted by amencel
0 comment

Koniec obowiązku składania deklaracji akcyzowych od energii wyprodukowanej z instalacji OZE

Początek roku 2023 przyniósł znaczne zmiany w regulacjach akcyzowych. Uproszczenia dotyczą firm, które wytwarzają energię w mikro i małych instalacjach OZE, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Energia elektryczna jako wyrób akcyzowy

Podmiot, który nie posiada koncesji, a wyprodukował energię elektryczną i ją spożytkował, zobowiązany jest do rozliczenia się z podatku akcyzowego. Energię elektryczną uznaje się za wyrób akcyzowy.

Regulacje przewidują pewne wyłączenia. Zwolnienie od akcyzy zużycia energii zachowują podmioty, które wyprodukowały energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i ją zużywają. Gdy do produkcji energii wykorzystywane są wyroby inne niż pochodzące ze źródeł odnawialnych, zwolnienie od akcyzy może być także zastosowane. Aby to nastąpiło należy uregulować akcyzę od tych wyrobów energetycznych.

Regulacje akcyzowe obowiązujące do końca 2022r.

Podmioty gospodarcze wytwarzające energie w mikro i małych instalacjach OZE podlegały dodatkowym obowiązkom określonym w ustawie akcyzowej. Należało do nich składanie deklaracji akcyzowych (głównie zerowych), a także prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Już od pewnego czasu przepisy akcyzowe nie nakładały obowiązku rejestracji akcyzowej na wspomniane podmioty. Do celów ewidencyjnych i sprawozdawczych zobowiązane były tylko te przedsiębiorstwa, które nie były widoczne w rejestrze akcyzowym dostępnym dla organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Wraz z nastaniem 2023 roku zmianie uległy regulacje akcyzowe dotyczące drobnych wytwórców energii z OZE, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Brak obowiązku składania deklaracji akcyzowych (do 1 MW)

Dotychczasowe regulacje nakładały obowiązek składania deklaracji akcyzowych na podmioty zużywające energię elektryczną wytworzoną na własne potrzeby. Wyjątkiem były osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, których to nie dotyczyło.

Od 2023r. składanie deklaracji akcyzowej nie obejmuje już także podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zwolnienie to dotyczy podmiotów, którzy zużywają energię wyprodukowaną z generatorów o łącznej mocy nie większej niż 1 MW. Z zastrzeżeniem, że od wyrobów energetycznych użytych do wytworzenia tej energii należy uregulować akcyzę. Ostatni wymóg nie ma zastosowania w przypadku energii produkowanej w instalacji fotowoltaicznej.

W związku z powyższym, przedsiębiorstwa te nie posiadają obowiązku wykazywania ilości zużytej energii podlegającej zwolnieniu od akcyzy w deklaracjach podatkowych.

Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej (do 1 MW)

Kolejną z wprowadzonych zmian jest likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej.

Z obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii zwolnienie posiadały podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Energia ta nie mogła być dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do jej przesyłania. Musiała zostać zużytkowana na potrzeby własne.

Dotychczas użytkownik instalacji, który odprowadzał do sieci nadwyżki energii (prosument) posiadał obowiązek do odnotowywania w ewidencji akcyzowej ilości energii zużytej i wyprodukowanej.

Z początkiem 2023 roku wspomniany obowiązek uległ zniesieniu. Wyłączenie dotyczy podmiotów zużywających energię elektryczną na własne potrzeby, wytwarzaną z generatorów o łącznej mocy do 1 MW.

Przedsiębiorstwa, które w dalszym ciągu zobligowane są do prowadzenia ewidencji akcyzowej wyprodukowanej energii pochodzącej z OZE, otrzymały nową alternatywę. Obecnie podmioty te jeśli nie są w posiadaniu urządzeń pomiarowych, do ewidencji akcyzowej mogą przyjąć określenia szacunkowe ilości energii.

Zwolnienia akcyzowe dotyczące jednostek samorządu terytorialnego

Zakres zmian wprowadzonych w 2023 roku  jest bardzo korzystny w stosunku do samorządów.

W dalszym ciągu zwolnienia od akcyzy zużytej energii zachowują podmioty, które wyprodukowały ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Zmiana dotyczy natomiast jednostek samorządu terytorialnego (JST) które produkują energię z OZE. Obecną łączną moc generatorów ustala się indywidualnie dla każdej z jednostek organizacyjnych danej JST.

Zgodnie z ustawą akcyzową pod pojęciem jednostki organizacyjnej JST rozumiemy jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, a także urzędy gminy.

W związku z powyższym gmina, której jednostki organizacyjne zużywają energię z własnych instalacji fotowoltaicznych, ale żadna z tych jednostek nie korzysta z generatorów o łącznej mocy powyżej 1 MW, zachowuje zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do całości energii pochodzącej z tego typu instalacji.

Dodatkowo taka gmina nie ma już obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). W sytuacji gdy wpis już istnieje, należy się wyrejestrować.

Jeśli natomiast w którejś z jednostek organizacyjnych łączna moc generatorów przekroczy 1 MW, JST zachowuje obowiązek do wskazania w zgłoszeniu rejestracyjnym adresy miejsc zużycia energii z tych generatorów przez jednostkę organizacyjną, która przekroczyła próg.

Jednostki samorządu terytorialnego produkujące energię z OZE w podległych im jednostkach organizacyjnych, od 2023 roku nie muszą już składać deklaracji i prowadzić ewidencji akcyzowej w tym zakresie. Zwolnienie to nie będzie miało zastosowania w przypadku przekroczenia przez generatory mocy 1 MW. W takiej sytuacji, JST do deklaracji akcyzowej zgłasza nadwyżkę zużytej energii (powyżej 1 MW), a także prowadzi ewidencję akcyzową.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.