loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
24 mar, 2022
Posted by amencel
0 comment

Liczba nowych prosumentów spada

prosumentów

Początek roku w Polsce nie jest najlepszy dla branży fotowoltaicznej. W Styczniu 2022 roku przybyło zaledwie 20 tys. nowych prosumentów. Liczba wyraźnie spada w porównaniu ze wcześniejszymi miesiącami, gdzie notowania przyłączeń do sieci nowych mikroinstalacji prosumenckich biły rekordy.

Dla przypomnienia, prosument to jednocześnie producent i świadomy konsument. Osóba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, równocześnie mogąc ją magazynować i przekazywać zebraną nadwyżkę do sieci energetycznej.

Czy prosumentów jest co raz mniej?

Niedawno Agencja Rynku Energii w swoim najnowszym raporcie podała liczbę prosumentów w Polsce na koniec stycznia 2022, która osiągnęła już 866 945 osób z przydomowymi mikroinstalacjami. Oznacza to niemal podwojenie ich liczebności od stycznia 2021 roku.

Z końcem stycznia łączna moc prosumenckich instalacji wynosiła 6 123,26 MW. Natomiast rok wcześniej było to zaledwie 2 966,4 MW.

Rok 2021 zakończył się z wynikiem 845 505 prosumentów. Z kolei całkowita moc posiadanych przez nich mikroinstalacji wynosiła 5 860,2 MW.

Podsumowując te dane, można zauważyć, iż liczba prosumentów wyłącznie w styczniu wzrosła dokładnie o 21 440. Całkowita moc tych mikroinstalacji prosumenckich w ciągu miesiąca powiększyła się o 263,06 MW. Niewątpliwie, jest to wynik wyraźnie słabszy od notowań z ostatnich miesięcy zeszłego roku.

Prosumenci w liczbach

W grudniu 2021 roku statystyki przyłączonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych mikroinstalacji wynosiły 53 974, których moc sięgała 425,4 MW. Te dane pokazują, że ostatni miesiąc zeszłego roku okazał się najlepszym miesiącem w historii polskiego rynku energetyki prosumenckiej pod względem zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

Wcześniej najlepszym wynikiem pod tym względem cieszył się listopad 2021 roku. Wtedy przyłączonych do sieci zostało 47,1 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy 345,4 MW. W październiku było to 38,9 tys. nowych użytkowników, którzy zwiększyli moc o 328,9 MW. Wrzesień przyniósł 37,4 tys. nowych mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy 279,5 MW. W Sierpniu przybyło 36,8 tys. nowych mikroinstalacji (281 MW), w lipcu – 29,2 tys. (218 MW), a z kolei w czerwcu zeszłego roku było to 35,7 tysięcy nowych prosumentów, zwiększających moc o 282,7 MW.

Agencja Rynku Energii prowadzi statystyki i raportuje liczbę oraz moc mikrointalacji prosumenckich od stycznia 2021 roku. ARE na koniec pierwszego miesiąca ubiegłego roku odnotowała 470 442 nowych prosumentów w kraju, którzy posiadali mikroinstalację o łącznej mocy 2 957,6 MW.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w zdecydowanej przewadze

Technologia fotowoltaiczna niemal w całości zdominowała energetykę prosumencką w Polsce.

Z ogólnej liczby 866 945 prosumentów przyłączonych do sieci na koniec stycznia 2022 roku aż 866 677 z nich wykorzystywało fotowoltaikę do produkcji energii elektrycznej. Łączna moc tych instalacji wynosiła 6 113,27 MW. Jak można zauważyć to niemal całkowita liczba wszystkich prosumentów w Polsce.

Na drugim miejscu najbardziej popularnej technologii na naszym krajowym rynku prosumenckim znalazła się hydroenergetyka. Statystki z końca stycznia 2022 roku wskazywały na 98 mikroinstalacji wodnych, których łączna moc wynosiła 8,03 MW.

W dalszej kolejności znajdują się mikroinstalację wiatrowe, których powstało już 60 o łącznej mocy 0,68 MW. Następnie dane informują o 52 instalacjach hybrydowych o mocy 0,6 MW, które łączą np. fotowoltaikę i turbinę wiatrową. Mamy również 35 mikrobiogazowni o mocy 0,53 MW oraz 23 mikroinstalacji biomasowych o mocy 0,14 MW.

Podsumowanie rynku prosumentów

Pierwszy miesiąc tego roku zaowocował w 60,883 GWh niewykorzystanej na miejscu nadwyżki energii, którą prosumenci wprowadzili do sieci. W tym z fotowoltaiki pochodziło aż 58,325 GWh. Chcąc porównać rozwój tej branży to w styczniu zeszłego roku było to jedynie 22,051 GWh oddanych nadwyżek energii. W ciągu roku nastąpiło potrojenie  ilości oddawanych nadwyżek energii.

Z kolei, w grudniu zeszłego roku prosumenci wprowadzili do sieci 40,8 GWh niewykorzystanej nadwyżki energii. Z tego aż 40,7 GWh stanowiło energię pozyskaną za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jak podaje Agencja Rynku Energii jest to wynik o ponad połowę niższy od tego zanotowanego w listopadzie.

W całym roku 2021 w Polsce z mikroinstalacji do sieci trafiło 2 558,4 GWh energii elektrycznej, w tym 2 555,7 GWh z instalacji fotowoltaicznych. Widzimy znaczną przewagę fotowoltaiki na rynku prosumenckim. Co ciekawe, najwięcej energii elektrycznej z mikroinstalcji fotowoltaicznych trafiło do sieci w czerwcu ubiegłego roku.

Warto pamiętać, iż dotychczasowy rozwój OZE w ciągu ostatnich dwóch lat jest wynikiem głównie inwestycji w instalacje prosumenckie. Miejmy nadzieję, że nie jest to zapowiedź trendu spadkowego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.