Modernizacja układów pomiarowych

NIEZGODNOŚĆ Z ZASADĄ TPA
modernizacja układów pomiarowych

 

Modernizacja układów pomiarowych jest konieczna w przypadku odbiorców w taryfie B, których układy nie są zgodne z zasadą TPA. 

Zasadą TPA jest to udostępnienie stronie trzeciej informacji o zużyciu energii przez właściciela lub operatora systemu dystrybucji celem wprowadzenia sprzedawcy zewnętrznego.

Firmy, które nie dokonały modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zasadą TPA, nie mogą zmienić sprzedawcy energii ani negocjować cen. 

W takim przypadku lokalny sprzedawca narzuca cenę sprzedaży energii, która niejednokrotnie jest zawyżona w stosunku do cen konkurencyjnych sprzedawców.

Modernizacji nie wykonuje operator systemu energetycznego, ponieważ układ pomiarowy jest własnością klienta i to on musi ponieść koszty prac technicznych.

Dotyczy to odbiorców zakwalifikowanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej zasilanych na średnim i najwyższym napięciu.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.