loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
27 kwi, 2023
Posted by amencel
0 comment

Nowelizacja Prawa Energetycznego

Nowelizacja

18 kwietnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła regulacje, które mają za zadanie uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Nowelizacja prawa energetycznego dotyczyć będzie w dużej mierze odbiorców energii, a także wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzi wiele istotnych zmian dla krajowego rynku energii.

Zmiany w sprzedaży prądu są spowodowane głównie przez konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Zmiana sprzedawcy energii w jeden dzień

W nowym projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza się przepisy, które zaczną obowiązywać od 2026 roku.

Jednym z nich jest możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.

Odbiorcy będą mogli skorzystać z tej opcji w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Co więcej, w celu poprawnego funkcjonowania tego systemu konieczne jest uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który pozwoli na przetwarzanie informacji o rynku energii. Wprowadzenie tego typu rozwiązania pozwoli na znacznie szybszą wymianę danych między odbiorcami, a przedsiębiorstwami energetycznymi.

Porównywarka ofert energii elektrycznej

Kolejna proponowana zmiana powierza URE zadanie stworzenia porównywarki wszystkich dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej. Porównywarka będzie dostępna dla gospodarstw domowych i firm o zużyciu poniżej 100 MWh.

W porównywarce mają się znaleźć obowiązkowo oferty sprzedaży. Możliwe ma być również porównanie innych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej świadczonych przez sprzedawców energii.

Sprzedawcy pod groźbą sankcji będą musieli udostępniać swoje oferty regulatorowi na potrzeby tej porównywarki.

Społeczności energetyczne i agregatorzy

Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania „obywatelskich społeczności energetycznych”. Będą one w formach: spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego, spółki osobowej, z wyłączeniem spółki partnerskiej, oraz spółdzielni rolników.

Te spółdzielnie będą mogły się zajmować wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem, magazynowaniem energii elektrycznej. Będą również realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz świadczeniem usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom.

Społeczność będzie mogła działać w obrębie sieci jednego operatora systemu dystrybucyjnego.

Nowe przepisy mają uregulować również instytucję agregatora na rynku energii elektrycznej. Nowelizacja określi jego zadania i uprawnienia. Ponadto odnoszą się one do obszaru odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii.

Dynamiczna cena

Ustawa wprowadzi umowę z „ceną dynamiczną” energii elektrycznej, z minimalną częstotliwością rozliczeń co 15 minut.

Takie umowy mają oferować sprzedawcy obsługujący powyżej 200 tysięcy odbiorców końcowych posiadających liczniki zdalnego odczytu.

Odbiorcy będą mieli również prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.

Projekt przewiduje też, że gospodarstwa domowe będą podpisywać wyłącznie umowy kompleksowe na dostawy energii elektrycznej lub gazu. Zniknąć mają oddzielne umowy na usługę dystrybucji i dostawę towaru.

Prezes URE ma opracowywać wytyczne co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych, które mają zostać uwzględnione w planach rozwoju sieci, aby zapewnić na poziomie krajowym spójny, systematyczny i skoordynowany rozwój sieci w pożądanych kierunkach.

Masz pytanie? Napisz do nas.

Służymy pomocą 🤝

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.