loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
21 kwi, 2022
Posted by amencel
0 comment

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych dla podmiotów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne

Klienci, którzy nie posiadają koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył czy dystrybucję energii elektrycznej, a którzy jednocześnie mają zamontowane na swoich budynkach panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla zużycia tej energii. Mają do spełnienia jednak pewny obowiązek.

Klienci korzystający ze zwolnienia z akcyzy dla zużytej energii elektrycznej, wyprodukowanej z generatorów fotowoltaicznych, nie muszą rejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego ani prowadzić ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Jednakże, niedawna nowelizacja przepisów ustawy (z dnia 1 lipca 2021 roku) o podatku akcyzowym nakłada na te podmioty obowiązek składania kwartalnych deklaracji w podatku akcyzowym.

Deklaracje powinno się składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, według ustalonego wzoru (formularz AKC-KZ). AKC-KZ – deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego. Obejmować mają kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pierwsze deklaracje kwartalne powinny obejmować dane za trzeci kwartał 2021r. W praktyce oznacza to, że podatnicy mogą je składać po dniu 30 września 2021r. – do 25 listopada 2021r.

Klienci korzystający ze zwolnień akcyzowych, powinni złożyć stosowną deklarację akcyzową do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Równocześnie powinni zadeklarować ilość wyrobów akcyzowych (np. energii elektrycznej), wobec których podmioty te korzystały ze zwolnienia.

W przypadku problemu z prawidłowym ustaleniem ilości zużytej energii elektrycznej, podlegającej zwolnieniu a konieczniej do zadeklarowania powinno się wskazywać jej szacunkowe ilości.

Takie deklaracje w podatku akcyzowym z dniem 1 lipca 2021roku składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC), gdzie dostępne są formularze akcyzowe w wersji interaktywnej. Również, w tym miejscu znajdziesz formularze akcyzowe.

Jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej.(np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

Jak należycie przygotować się do składania ww. deklaracji?

  1. Należy ustalić katalog wyrobów akcyzowych, z których wykorzystaniem będzie się wiązał obowiązek złożenia kwartalnych deklaracji w podatku akcyzowym oraz ich ilości,
  2. Następnie ustalić właściwy organ podatkowy w zakresie podatku akcyzowego, któremu należy złożyć deklaracje,
  3. Zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej,
  4. Udzielić oraz zgłosić odpowiednie pełnomocnictwa do podpisywania tego typu deklaracji. Należy również przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowego i terminowego składania tego typu deklaracji.

Masz pytanie? Napisz do nas.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.