PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

Krok 1 – Przygotowanie do procesu zmiany sprzedawcy energii

• Zanim odbiorca przystąpi do procesu zmiany sprzedawcy powinien zgromadzić jak najwięcej danych i informacji dotyczących: charakteru poboru energii na przestrzeni najbardziej długiego okresu czasu. Możliwie najpełniejsze i najdokładniejsze dane to lepsza szansa oceny opłacalności działań oraz lepsze/optymalne warunki oferowane przez sprzedawców.

Dla odbiorców w taryfach B

• dostosowania swoich układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań stawianych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Bez dostosowania, skorzystanie z TPA nie będzie możliwe! Za modernizację układów zawsze odpowiada ich właściciel. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu tych danych warto rozpocząć proces wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży energii elektrycznej i rozpocząć cała procedurę.

Krok 2 - Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

Krok 3 - Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była lokalna spółka obrotu wydzielona ze struktur dawnej spółki dystrybucyjnej, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Krok 4 - Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Zgłoszenie o zawarciu nowej umowy sprzedaży (może być wymagane pisemne) powinno zawierać: a) określenie stron nowej umowy sprzedaży, b) termin obowiązywania umowy, c) planowane ilości dostaw energii, d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, którym najczęściej będzie nowy sprzedawca

Zgłoszenia dokonują zarówno odbiorca jak i nowy sprzedawca. Możliwe jest dokonanie obydwu zgłoszeń tylko przez sprzedawcę jeżeli odbiorca upoważni go do dokonania swojego zgłoszenia.

Krok 5 - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej i poinformowaniu Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży, odbiorca oprócz nowej umowy sprzedaży zawiera z tym Operatorem umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usług dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców. Odbiorcy z grup taryfowych a i b mogą dokonywać zmiany sprzedawcy raz na miesiąc, zaś odbiorcy z grup taryfowych c i g mogą dokonywać zmiany sprzedawcy dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Krok 6 – Dla odbiorów w taryfach B - dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

Jeżeli do momentu zmiany sprzedawcy energii układy pomiarowo-rozliczeniowe odbiorcy nie spełniały wymagań określonych w IRiESD właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, układy te będą musiały być dostosowane do tych wymagań przed rozpoczęciem dostaw energii przez nowego sprzedawcę. Dostosowanie to nie tylko wymiana poszczególnych elementów układu, ale także zestawienie łącz teletransmisyjnych umożliwiających pozyskiwanie danych służących rozliczeniu sprzedaży energii, niezbilansowania (różnicy pomiędzy ilością prognozowaną a faktycznym zużyciem) oraz usług dystrybucyjnych. Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel.

Krok 7 - Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) Operator Systemu Dystrybucyjnego pełniący jednocześnie funkcję Operatora Pomiarów, zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. Odczyt taki nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy, zaś jego wyniki są przekazywane przez Operatora dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy, na podstawie których dokonują oni rozliczenia odbiorcy.

Źródło: www.ure.gov.pl


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.