Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – rodzaje

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW - RODZAJE
elektromobilnosc

          Kwestie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317,z późn. zm.). Co istotne, stacje ładowania i punkty ładowania na terenach prywatnych, a także w garażach podziemnych budynków mieszkalnych bądź też komercyjnych, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest natomiast zgłoszenie lub sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkreślić należy, że pozwolenie na budowę dotyczy wyłącznie stacji ładowania powstających jako infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego.

            Zgodnie z art. 2 ust. 27 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, za stację ładowania uważa się:

a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania  o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Definicję stacji ładowania w sposób obrazowy przedstawia rysunek zamieszczony poniżej.

            Doprecyzować należy, że punkt ładowania o normalnej mocy, to taki, którego moc jest mniejsza lub równa 22 kW (z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW), natomiast w przypadku punktów ładowania o dużej mocy musi być ona większa niż 22 kW.

stacja_ladowania

Zródło: Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2018

          Zaznaczyć należy, że Ustawa odnosi się jedynie do ogólnodostępnych stacji ładowania, a więc stacji ładowania dostępnych na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego.

            Klasyfikacja stacji ładowania uzależniona jest od wielu czynników, takich jak np. zasada działania, szybkość oraz  moc ładowania, czy też chociażby miejsce i charakter przeznaczenia.

            Biorąc pod uwagę pierwsze z kryteriów, a więc zasadę działania, stacje ładowania dzieli się na:

- stacje prądu zmiennego, w przypadku których maksymalna moc ładowania jest ściśle uzależniona od mocy zainstalowanego w pojeździe inwertera. Prąd zmienny (AC), który dociera do pojazdu w trakcie ładowania, przetwarzany jest na prąd stały (DC), przez co cały proces ładowania może trwać kilka, a nawet kilkanaście godzin,

- stacje prądu stałego, przeznaczone do bardzo szybkiego ładowania. W tym przypadku nie ma potrzeby przetwarzania prądu zmiennego na stały AC –> DC (energia przekazywana jest tutaj bezpośrednio do akumulatora w pojeździe).

Czas ładowania pojazdu elektrycznego może trwać od 30 min do nawet kilkunastu godzin, na co wpływ ma nie tylko moc zainstalowanego w pojeździe inwertera, ale także rodzaj prądu dostarczanego przez stację, czy też moc stacji ładowania. Co istotne, z szybkością ładowania ściśle powiązane są: pojemność oraz stan baterii, dostępna moc z sieci elektrycznej, moc zintegrowanej ładowarki w pojeździe, rodzaj ładowania (prądem stałym lub zmiennym) oraz temperatura otoczenia.

W zależności od szybkości oraz mocy ładowania wyróżnia się:

- wolne stacje ładowania (AC), ang. slow chargers, o mocy poniżej 7 kW

wolne stacje ładoweania1

Z wolnych stacji najczęściej korzysta się w nocy. Co ciekawe, można je znaleźć nie tylko w przydomowych garażach, ale także w miejscach pracy, garażach podziemnych wspólnot mieszkaniowych, czy nawet miejscach publicznych. Z reguły, w przypadku pojazdów w pełni elektrycznych czas ładowania waha się od 6 do 12 godzin, natomiast hybryda typu plug-in ładuje się już w  2 do 4 godzin.

elektromobilnosc_foto

Źródło: https://www.zap-map.com/charge-points/connectors-speeds

- średnio-szybkie, zwane czasem stacjami przyspieszonego ładowania (AC), ang. fast chargers o mocy od 7 do 22 kW

 

wtyczki

Stacje tego typu są w stanie całkowicie naładować pojazd elektryczny w zaledwie 3 – 4 godziny. Spotkać je można m.in. na parkingach samochodowych w pobliżu hoteli, supermarketów, czy też galerii handlowych.

elektromobilnosc_foto2

Źródło: https://www.zap-map.com/charge-points/connectors-speeds/

 - szybkie oraz ultraszybkie stacje ładowania, ang. rapid chargers o mocy od 43 kW (AC) oraz powyżej 50 kW (DC)

stacje szybkiego ladowania

To najszybszy sposób na naładowanie pojazdów elektrycznych. W zależności od pojemności baterii ładowanie do 80% trwa od 30 do 60 minut. Szybkie stacje ładowania usytuowane są przeważnie przy autostradach lub w pobliżu głównych dróg.

elektromobilnosc_foto3

Źródło: https://www.zap-map.com/charge-points/connectors-speeds/

Uwzględniając miejsce i charakter przeznaczenia, można z kolei wyodrębnić stacje ładowania:

- domowe,

- komercyjne (usytuowane w pobliżu miejsca pracy, hoteli, centrów handlowych itp.),

- przeznaczone dla strefy publicznej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż aż 80% pojazdów elektrycznych na świecie ładowanych jest w domu lub w miejscu pracy. Procentowy udział poszczególnych rodzajów ładowarek w zależności od miejsca ładowania w sposób graficzny przedstawia piramida zaspokajania potrzeb energetycznych

 

piramida

Źródło: https://greenwaypolska.pl

Na chwilę obecną, najwięcej (63%) spośród wszystkich ogólnodostępnych punktów ładowania wyposażonych jest w złącza Type 1 i Type 2. Najmniej natomiast jest stacji dedykowanych posiadaczom Tesli (zaledwie 8%). 

struktura

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)

mapa

Źródło: https://www.orpa.pl/infrastruktura-embed/

miasta

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)

Źródło:

1.        Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317, z późn. zm.)

2.        Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik po infograficzny po wybranych zagadnieniach.                 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2018

3.        http://elektromobilnosc.pl/2018/02/10/rodzaje-wtyczek-do-ladowania-aut-elektrycznych/

4.        https://www.zap-map.com/charge-points/connectors-speeds/

5.        http://pspa.com.pl/infografika/abc-ladowania-pojazdow-elektrycznych

6.        http://pspa.com.pl/licznik-elektromobilnosci-wzrost-liczby-samochodow-elektrycznych-na-polskich-drogach-o-prawie-      90-r-r-sierpien-2019


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.


MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ b>realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.