loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
16 lut, 2023
Posted by amencel
0 comment

Wirtualny prosument w II połowie 2024 roku

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła między innymi definicję prosumenta wirtualnego energii. Plany zakładają wdrożenie tej koncepcji w II połowie 2024 roku. Ma to związek z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) bez którego nie będzie możliwe wprowadzenie tej regulacji.

Ostatnie uaktualnienie ustawy o OZE zaproponowało kilka istotnych zmian w zasadach funkcjonowania energetyki prosumenckiej w Polsce. Dotyczą one nie tylko sposobu rozliczeń nadwyżek energii ale także kilku istotnych regulacji. Jedną z nich jest wirtualny prosument energii odnawialnej.

Prosument wirtualny energii odnawialnej

Jak podaje ustawa, pod pojęciem prosument wirtualny energii odnawialnej rozumiemy „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o statystyce publicznej”.

Zgodnie z koncepcją, zadaniem wirtualnego prosumenta jest umożliwienie „zdalnego” korzystania z energetyki prosumenckiej. Efektem tego będzie pomniejszenie rachunków za energię poprzez wykupienie udziałów w instalacji wytwórczej oddalonej od punktu poboru energii.

Sposób rozliczenia prosumenta wirtualnego

Rozliczając energię wyprodukowaną przez wirtualnego prosumenta przede wszystkim uwzględniony zostanie iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, zgłoszonej przez podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe. Istotne mają być również udziały prosumenta w tej instalacji. W sytuacji natomiast gdy sprzedawca energii i instalacja charakteryzują się innym podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, liczyć się będzie ilość energii określonej dla danego okresu rozliczania niezbilansowania jako energia planowana do wprowadzenia do sieci.

PSE uruchomią Centralny System Informacji Rynku Energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełnią rolę Operatora Informacji Rynku Energii. Do zadań PSE należy m.in. zbudowanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. W tym celu przeprowadzono przetarg publiczny, który wyłonił firmę CGI, która zajmie się projektem CSIRE.

Wprowadzany system stanowi częścią transformacji energetycznej, która wspomoże rozwój nowych usług na rynku energii. Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych, ujednolicenie standardów wymiany informacji przetwarzanych w CSIRE przyczyni się do znacznego usprawnienia procesów na detalicznym rynku energii w Polsce.

Obowiązki Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Celem powstania CSIRE jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych obejmujących detaliczny rynek energii. Obejmuje także realizacje procesów takich jak zarządzanie dostarczaniem energii, zmianą sprzedawcy, czy rozliczania za sprzedaż i dostarczanie energii.

Głównym zadaniem, któremu musi podołać system to najwyższa ochrona przechowywanych danych zapewniając równocześnie dostęp do nich dla upoważnionych użytkowników.

Według planów, system CSIRE ma rozpocząć swoją działalność z dniem 1 lipca 2024r. Do tego czasu wszyscy dystrybutorzy energii jak i sprzedawcy muszą dostosować swoje struktury do wymagań CSIRE. Przede wszystkim dotyczy to zgodności z zasadami określonymi w standardach Wymiany Informacji CSIRE. Odnosi się także do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części obejmującej OIRE i CSIRE.

Prowadzenie rozliczeń wirtualnego prosumenta nie będzie możliwe bez uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Runku Energii. Koncepcja wirtualnego prosumenta czeka na swoje wdrożenie do połowy 2024r. kiedy to rozpocznie swoje działanie CSIRE.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.