loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Kompensacja mocy biernej

Energia w ogólnym pojęciu, definiowana jest jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu.

W obwodach prądu trójfazowego m.in. rozróżniamy:

Moc czynną – jest to część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło.

Moc bierną – jest to ta część mocy, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych (np. transformatorów, silników). Moc bierną dzielimy na indukcyjną i pojemnościową.

Moc bierna indukcyjna – pobierana z sieci np. przez silniki indukcyjne, piece indukcyjne czy transformatory. Czas pracy mocą bierną jest energią bierną indukcyjną mierzoną przez licznik [kvarh-]

Moc bierna pojemnościowa – oddawana jest do sieci przez kondensatory czy też długie odcinki kabli będących pod napięciem. Mierzona jest przez licznik [kvarh+]

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.

Nadwyżka mocy biernej = dodatkowy koszt do naszego rachunku za energię

Większość operatorów sieci energetycznej w Polsce ustala tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. Po przekroczeniu tych wartości naliczane są opłaty za nadmierny współczynnik mocy. Koszty z tym związane w niektórych przypadkach mogą stanowić 1/3 wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną. Opłaty za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej, niemal w całości można zredukować instalując kondensatory (wykonując kompensacje energii biernej).

Najbardziej popularną i efektywną metodą kompensacji energii biernej indukcyjnej są automatycznie regulowane baterie kondensatorów. Kompensacja energii biernej w dużym skrócie polega na wytworzeniu potrzebnej mocy biernej w pobliżu odbiornika zamiast na przesyłaniu jej siecią elektroenergetyczną. Usunięcie z sieci mocy biernej poza zmniejszeniem współczynnika mocy tg φ, powoduje również spadek składowej prądu a co za tym idzie wydłużenie żywotności kabli czy transformatora.

Co to jest kompensacja bezpośrednia?

Jedną z możliwości kompensacji energii biernej jest zainstalowanie odpowiedniej wielkości kondensatorów bezpośrednio przy urządzeniu powodującym wzrost wskaźnika tg φ. Kondensatory włączają się przy uruchomieniu maszyny, a przestają pracować wraz z jej wyłączeniem. Sposób ten byłby najbardziej korzystny, lecz nie można stosować go przy występowaniu wielu odbiorników o stosunkowo małych mocach, a często również ze względu na brak miejsca przy odbiorniku.

Czym jest kompensacja grupowa?

Jest najczęściej stosowanym sposobem instalowania kondensatorów w dużych i małych zakładach przemysłowych, kondensatory instalowane są w rozdzielni zasilającej grupę odbiorników. Bateria kondensatorów jest zwykle w tym przypadku sterowana automatycznie. Automatyzacja procesu kompensacji energii biernej wymaga zastosowania regulatorów automatycznych i styczników.

Na czym polega Kompensacja centralna?

Polega na zainstalowaniu baterii kondensatorów w stacji zasilającej po stronie niskiego lub wysokiego napięcia. Sposób ten stosowany jest w większych zakładach przemysłowych. Podobnie jak przy kompensacji grupowej, stosuje się zwykle automatyczną regulację polegającą na utrzymywaniu wypadkowego współczynnika mocy na zadanym poziomie, aby uniknąć przypadku przekompensowania, czyli stanu w którym będzie pobierana moc bierną pojemnościowa.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.