loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Procedura założenia przyłącza gazowego

Jak wszyscy dobrze wiemy, ogrzewanie gazowe niesie ze sobą wiele korzyści. Główną jego zaletą jest wygoda i łatwość w obsłudze. Błękitne paliwo jest ekologiczne i przyjazne środowisku ze względu na brak dymu i spalin, a co z tym związane – walczy ze smogiem.

Zanim jednak staniemy się szczęśliwym odbiorcą gazu ziemnego, musimy zmierzyć się z szeregiem procedur i formalności. Drogę do przyłączenia gazu możemy podzielić na kilka etapów:

ETAP FORMALNY
Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać każdy przyszły odbiorca gazu to złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkie wymagane dokumenty składamy w najbliższej jednostce Polskiej Spółki Gazownictwa lub poprzez stronę internetową.
PSG w ciągu 21 dni od momentu otrzymania wniosku określa warunki przyłączenia oraz przekazuje je wraz z projektem umowy o przyłączenie. Klient natomiast podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, a PSG odsyła Klientowi podpisany jeden egzemplarz umowy (trwa to ok. 14 dni).

ETAP WYKONAWCZY
Ten etap jest najbardziej czasochłonny. W pierwszej kolejności Klient wybiera na rynku firmę z uprawnieniami, która zaprojektuje i wybuduje instalację gazową. PSG ma czas do 3 miesięcy na powiadomienie i wyłonienie firmy, która wspomnianą czynność wykona w imieniu PSG.

Przyszły odbiorca gazu powinien upewnić się, czy wykonawca opracował projekt budowlany instalacji gazowej i uzyskał decyzję – Pozwolenie na budowę. PSG natomiast za pośrednictwem swojego wykonawcy uzgadnia z Klientem miejsce zamontowania szafki gazowej, opracowuje projekt budowlany sieci gazowej i uzyskuje decyzje administracyjne.

Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonawca wybudował instalację gazową i zamontował urządzenia gazowe takie jak np. kuchenkę gazową czy kocioł gazowy. PSG w tym czasie wybuduje sieć gazową i przyłącze gazowe oraz postawi szafkę gazową.
Kolejną czynnością leżącą po stronie Klienta jest upewnienie się czy wykonawca wykonał próbę szczelności instalacji, przeprowadził inwentaryzację geodezyjną odcinka ziemnego instalacji oraz dokonał zgłoszenia zamiaru użytkowania instalacji gazowej do właściwej jednostki nadzoru budowlanego. W ciągu 30 dni PSG za pośrednictwem swojego wykonawcy przeprowadza próbę szczelności sieci gazowej, odbiory techniczne i wykonuje inwentaryzację geodezyjną wybudowanej sieci.

Następnym zadaniem przyszłego odbiorcy gazu jest uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych w domu.

Polska Spółka Gazownictwa przesyła na adres Klienta powiadomienie o gotowości sieci gazowej do realizacji dostaw gazu ziemnego wraz z fakturą – opłata za przyłączenie. Na wykonanie tej czynności PSG ma czas ok. 7 dni. Następnie Klient wypełnia Zgłoszenie instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym i dostarcza je do PSG lub do wybranego Sprzedawcy gazu ziemnego.

ETAP ROZLICZENIOWY
Klient zobowiązany jest do zapłaty faktury – opłata za przyłączenie. Powinien także wybrać Sprzedawcę gazu i zawrzeć z nim umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego. Sprzedawca natomiast wysyła do PSG zlecenie na rozpoczęcie dostaw gazu. PSG w ciągu 14 dni sprawdza poprawność zlecenia dotyczącego rozpoczęcia dostawy gazu przesłanego przez Sprzedawcę. Kontaktuje się również z przyszłym odbiorcą gazu w celu ustalenia terminu montażu gazomierza. Ostatnią czynnością leżącą po stronie Klienta to obecność w ustalonym dniu podczas montażu gazomierza (osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika). Klient otrzyma Protokół z montażu gazomierza i zostanie poproszony o podpis, a PSG napełni instalację gazową paliwem gazowym. Od tego momentu Klient jest już odbiorcą błękitnego paliwa.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.