Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

FOTOWOLTAIKA

max-energy-fotowoltaika8

Kim jest tzw. nowy PROSUMENT

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 19 lipca 2019 przez PROSUMENTA rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej."

Czy prowadząc działalność gospodarczą mogę pozostać Prosumentem?

Tak, pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej nie jest przeważającym celem  prowadzonej działalności gospodarczej

Obowiązujące wsparcie

System rozliczeń dla Prosumentów umożliwia odbiór wyprodukowanych nadwyżek energii przesłanych do sieci w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w parytecie 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 1:0,7 dla mikroinstalacji o mocy od 10 kW do 50 kW.

W jaki sposób nastąpi rozliczenie Prosumenta w obowiązującym systemie wsparcia?

Sprzedawca informował będzie Prosumenta o ilości rozliczanej energii zgodnie z okresami przyjętymi w umowie kompleksowej. Końcowe zużycie energii pobranej z sieci przez Prosumenta zostanie pomniejszone o 70 lub 80 % ilości nadwyżek przesłanych do sieci, w zależności od mocy mikroinstalacji. Powyższe dotyczy zarówno zmiennej opłaty za energię czynną jak i zmiennej opłaty dystrybucyjnej.

Czy muszę mieć specjalne pozwolenia na odprowadzanie nadwyżek do sieci?

W celu wprowadzania nadwyżek do sieci nie jest wymagane posiadanie zarówno działalności gospodarczej jaki i uzyskanie koncesji, aczkolwiek wymagane jest zawarcie stosownych umów ze Sprzedawcą oraz Dystrybutorem.

Mikroinstalacje podłączone do sieci przed 01.07.2016 r. 

Wszyscy Prosumenci, zgodnie z zapisami ustawy o OZE posiadający mikroinstalacje, którzy podłączyli je do sieci przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, otrzymają od Sprzedawcy aneks do umowy kompleksowej, który wprowadza system rozliczeniowy oparty o obowiązujące przepisy.

Mikroinstalacje Prosumenckie podłączone do sieci po 01.07.2016 r.

Będą automatycznie objęte systemem rozliczenia opartym o obowiązujące przepisy.

Czy muszę posiadać umowę kompleksową żeby być PROSUMENTEM?

Żeby móc skorzystać z systemu rozliczenia dla PROSUMENTÓW należy posiadać umowę kompleksową.

Co się stanie z nadwyżkami w przypadku ich nie wykorzystania?

Na wykorzystanie nadwyżek wyprodukowanej energii oraz wprowadzonej do sieci nie wcześniej niż 01.07.2016 Prosument posiada aż 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego, po upływie powyższego okresu traci taką możliwość.

Jakie obowiązki informacyjne posiada właściciel Prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej, która została przyłączona do sieci:

  • Konieczność informowania o zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,
  • Konieczność informowania o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.