loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00


Odkup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE)

Instalując ogniwa fotowoltaiczne (PV), wiele firm nie wie co robić z nadwyżkami wyprodukowanej energii. Sprzedawcy energii elektrycznej, z którymi współpracujemy jako broker energetyczny, zajmują się oprócz sprzedaży energii elektrycznej, jej odkupem od klienta. Na podstawie osobnej umowy, sprzedawca energii elektrycznej, odkupuje od klienta nadwyżki produkowanej energii po określonej cenie.
Wyróżniamy kilka modeli odkupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych:
1. Odkup w stałej cenie
Odkup następuje po stałej cenie na określony czas.
2. Odkup zgodny z ceną rynku konkurencyjnego
Odkup następuje zgodnie ze średnią ceną hurtową sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Odkup odbywa się co kwartał i co kwartał jest inna cena.
3. Odkup zgodnie z ceną rynku bilansującego
Podmiotem zarządzającym rynkiem bilansującym jest Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Celem sprzedaży energii na rynku bilansującym jest zrównoważenia zapotrzebowania i podaży energii w systemie energetycznym. Ceny energii na rynku bilansującym wyznaczane są w każdej godzinie doby – wysokie kiedy brakuje energii i niskie kiedy mamy jej nadmiar.
Jesteśmy w stanie odkupić energię niezależnie od wielkości produkcji i niezależnie od źródła produkcji: z fotowoltaiki, z elektrowni wiatrowych, z biogazowni, z elektrowni wodnych.

Szukasz specjalistów od oszczędności?

W ciągu ostatnich lat działalności osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z coraz większą liczbą sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.