loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
17 sie, 2021
Posted by admin
0 comment

Czy czeka nas blackout? Kiedy zabraknie mocy w polskim systemie energetycznym?

W lipcu 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska udostępnił sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. W raporcie wykorzystano dane i informacje z opracowania opublikowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w marcu 2021r.

Ze sprawozdania jasno wynika, że Rząd zakłada dwa scenariusze zdarzeń dla energetyki: optymistyczny i pesymistyczny.

Raport informuje, iż „utrzymuje się tendencja do szybszego wzrostu zapotrzebowania na moc w okresie letnim niż zimowym spowodowana głównie wzrostem liczby wykorzystywanych urządzeń klimatyzacyjnych. W kolejnych latach należy liczyć się z pogarszaniem możliwości pozyskania wymaganego poziomu rezerwy mocy dostępnej dla OSP1 w szczytach zapotrzebowania na moc”*.

Jeżeli stare, nierentowne elektrociepłownie węglowe nie zostaną zastąpione nowymi może zabraknąć aż 10 – 11GW mocy w roku 2030r i nie wiadomo jak poradzi sobie z tym krajowy system energetyczny.

Wariant pesymistyczny zakłada „brak zdolności do skutecznego bilansowania KSE2 i zwiększenie importu energii elektrycznej z sąsiednich systemów”*. Autorzy sprawozdania zastrzegają jednak, że import energii nie koniecznie może być rozwiązaniem skutecznym ponieważ braki energii mogą występować w identycznym czasie w innych europejskich systemach, „a ponadto jej dostępność jest limitowana możliwościami przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi oraz wewnątrz nich”*.

Scenariusz optymistyczny natomiast bierze pod uwagę opcję, że jednak elektrociepłownie nie zostaną zamknięte i będą funkcjonować tak długo na ile pozwoli ich stan techniczny. Przy tym założeniu system energetyczny będzie wymagał ok. 6 GW nowej mocy.

Aby tak się stało potrzebne będą odpowiednie działania Rządu mające zapewnić odbiorcom właściwy poziom bezpieczeństwa w zaopatrzenie energii elektrycznej „w tym właściwych poziomów rezerw mocy w systemie poprzez zapewnienie warunków umożliwiających funkcjonowanie na rynku przede wszystkim nowym stabilnym i sterowalnym źródłom wytwórczym oraz stworzenie warunków zgodnych z unijnymi regułami zapewnienia adekwatności mocy wytwórczych, zachęcających do podejmowania niezbędnych inwestycji w zakresie generacji energii elektrycznej”*.

Sprawozdanie niestety nie zawiera żadnych konkretnych deklaracji udzielających pomocy starym, węglowym elektrociepłowniom. Autorzy raportu wspominają tylko obecnie budowane bloki na Żeraniu i w Dolnej Odrze, a także plany budowy nowych elektrociepłowni gazowych w Grudziądzu, Gdańsku, Kozienicach, Łagiszy, a także Rybniku.

Wnioski z przedstawionego sprawozdania nie są najlepsze ale chyba nie pozostaje nam nic innego jak zachować optymizm i wierzyć, że mocy jednak nie zabraknie w polskim systemie energetycznym.

1. OSP – Operator Systemu Przesyłowego

2. KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny.

* Minister Klimatu i Środowiska, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Warszawa, lipiec 2021, s. 9, 10.

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.