loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
17 wrz, 2021
Posted by admin
0 comment

Planowane zmiany dla prosumentów

Nowelizacja prawa energetycznego

          Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Od nowego roku planowane są zmiany dotyczące prosumentów, czyli osób, które wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, równocześnie mogąc ją magazynować i przekazywać zebraną nadwyżkę do sieci energetycznej. Zmiany wejdą w życie oczywiście jeśli do tego czasu proces legislacyjny zostanie sfinalizowany pozytywnie. Jednakże osoby, które zainstalują panele fotowoltaiczne do końca tego roku, będą miały jeszcze możliwość rozliczania się na dotychczasowych zasadach.

          Nowy projekt ma na celu zwiększenie aktywności odbiorców prądu, w tym również właśnie prosumentów, na rynku energii elektrycznej. Zakłada on m.in. zakończenie systemu opustów dla prosumenckich mikroinstalacji uruchamianych od początku 2022 roku oraz wprowadzenie instytucji agregatorów skupujących od prosumentów nadmiar zebranej energii. Daje również możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24h, zakupu energii elektrycznej po cenach dynamicznych a także dostępu do darmowej porównywarki cen, przeznaczonej dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorców o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh.

Kluczowe zmiany w programie prosument

          Zakończenie stosowanego do tej pory systemu opustów, będzie kluczową zmianą dla krajowego rynku energetyki prosumenckiej. Wcześniej od 2016 roku prosumenci za każdą niewykorzystaną i wprowadzoną do sieci energii 1 kWh mogli otrzymać opust na kolejnych rachunkach za energię w wysokości 80 proc. (mikroinstalacje do 10 kW) lub 70 proc. (10-50 kW) liczony od pobranej z sieci 1 kWh energii i zmiennej opłaty dystrybucyjnej. Teraz natomiast planowane jest objęcie wszystkich prosumentów systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego. Ponadto prosumenci wchodzący na rynek fotowoltaiki od początku przyszłego roku otrzymają bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego.

Nowy uczestnik na rynku energetycznym

          Kolejną zmianą na rynku prosumenckim będzie wprowadzenie nowego uczestnika rynku energetycznego – agregatorów oferujących zakup nadwyżek energii elektrycznej. Stworzy to możliwość do wypracowania nowych modeli biznesowych, które uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystniejsze wynagrodzenie dla prosumenta niż minimum wskazane w zaproponowanym systemie rozliczeń. Dzięki temu prosument uzyska większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii. Cena zakupu wyprodukowanej energii energetycznej będzie równać się 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Jednocześnie inni sprzedawcy lub tzw. agregatorzy będą mieli prawo do zaoferowania lepszych warunków zakupu energii dla prosumentów niż zakup przez sprzedawcę zobowiązanego.

              Proponowana zmiana odzwierciedla również kolejny etap rozwoju rynku prosumentów. Rosnące znaczenie prosumentów oraz ich postępujący udział w wytwarzaniu energii elektrycznej dają podstawy do stworzenia ram zapewniających im aktywną rolę w rynku energii. Zyskują także uprawnienie do sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Stworzenie nowych narzędzi aktywizacji podmiotów funkcjonujących na rynku pozwoli również na zainicjowanie współpracy między najważniejszymi uczestnikami rynku energii, którymi będą w szczególności odbiorcy aktywni, w tym prosumenci oraz agregatorzy.

           Nowy model rozliczeń ma zapewnić sprawiedliwy udział w kosztach wszystkich odbiorców energii elektrycznej, zapewniając równy udział prosumentów w systemie opłat. Koszty dystrybucyjne przez nich ponoszone zostaną nałożone wyłącznie na pobraną energię elektryczną, a wypracowany model zachęci prosumentów do jeszcze większej autokonsumpcji energii w godzinie bieżącej.

            Wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci i będzie kolejnym pozytywnym aspektem nadchodzących zmian. Poszerzenie możliwości magazynowania energii przez prosumentów we własnym zakresie, będzie podstawą do wypracowania przyszłych rozwiązań w zakresie wsparcia inwestycyjnego na zakup tych urządzeń. Nowe zmiany mają na celu budowanie takich obszarów rozwoju OZE, które będą jak najbardziej produktywnie wykorzystywane przez prosumentów i będą w sposób efektywny się rozwijały.

           Ta najnowsza inicjatywa pozwala na to aby wszyscy odbiorcy objęci istniejącymi systemami mogli mieć w każdej chwili możliwość wyboru nowego systemu, który rozlicza oddzielnie energię elektryczną wprowadzaną do sieci i zużywaną energię jako podstawę obliczania opłat sieciowych. Natomiast system opustów stosowany do tej pory, takich możliwości nie daje. Prosumenci, którzy rozpoczęli działalność do końca 2021 r. będą mieli również możliwość jednorazowej migracji do nowego systemu rozliczeń. 

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.