loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
22 sie, 2023
Posted by amencel
0 comment

Rządowy program wsparcia branż energochłonnych

Jeszcze w tym miesiącu powinien ruszyć nabór wniosków w ramach programu pomocy dedykowany branżom energochłonnym. Do rozdysponowania jest 5,5 mld zł. Z programu będą mogły skorzystać firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Idea programu

Program „Pomoc dla przemysłu energetycznego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023r.” ma na celu złagodzenie skutków wysokich cen energii i gazu. W dalszym ciągu polskie firmy odczuwają negatywne konsekwencje kryzysu energetycznego. Zastrzyk finansowy ma pomóc w zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw i utrzymaniu miejsc pracy.

Źródła programu

Podstawą do stworzenia programu była ustawa z dnia 29 września 2022r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Co do prawa unijnego, jest zgodny z komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Wymagane wnioski

Zgodnie z zapowiedziami, program powinien wystartować jeszcze w sierpniu 2023r., niezwłocznie tuż po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Czas na złożenie wniosków będzie dość krótki. W ciągu 14 dni od ogłoszenia o naborze, przedsiębiorcy muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów. Wnioski będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym.

Pomoc finansowa udzielana ma być w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia programu. Planowany budżet to aż 5,5 mld zł. W roku ubiegłym z programu skorzystało 195 przedsiębiorstw otrzymując wsparcie na łączną kwotę 2321 mln zł.

Warianty pomocy

Około 3000 firm prowadzących swoją działalność w Polsce jest rekomendowanych do udziału w programie. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o jedną z dwóch wariantów pomocy: podstawową lub zwiększoną.

Na pomoc podstawową może liczyć przedsiębiorca energochłonny funkcjonujący w sektorze przemysłowym. Natomiast z pomocy zwiększonej skorzystać mogą wszystkie firmy działające w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Maksymalna wysokość dotacji dla pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR. W przypadku pomocy zwiększonej limit sięga 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR. Limity biorą pod uwagę łącznie wszystkie podmioty powiązane w Polsce. Dodatkowo limit pomocy podstawowej uwzględnia również dotację udzieloną w identycznym programie w roku 2022.

Pomoc podstawowa

O pomoc podstawową mogą wnioskować firmy energochłonne w których większość działalności odbywa się w sektorach B lub C według PKD. Przedsiębiorstwa, których koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2021r. osiągnęły poziom nie niższy niż 3% wartości produkcji sprzedanej, uznane zostaną za energochłonne.

Plany zakładają dwa nabory wniosków. Pierwszy w sierpniu 2023r. za koszty udokumentowane z pierwszego półrocza 2023r. Drugi – w lutym 2024r. gdzie przyjmowane będą koszty z drugiego półrocza 2023r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
 3. Zestawienie dowodów księgowych, potwierdzające koszty zgłoszone we wniosku.
 4. Sprawozdania beneficjenta, przedstawiające założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu.
 5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usług atestacyjnych w zakresie oceny powyższego sprawozdania.
 6. Informacja o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
 7. informacja o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

Pomoc zwiększona

Jednym z warunków dzięki któremu można skorzystać z pomocy zwiększonej jest prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Dodatkowo jeśli firma zanotowała w 2023 roku ujemny wynik finansowy EBITDA lub spadek tego wskaźnika o 40% w stosunku do 2021r. Kolejnym warunkiem jest przedstawienie przez przedsiębiorcę do końca pierwszego kwartału 2024 planu zwiększenia efektywności energetycznej. Koszty realizacji tego planu powinny wynieść nie mnie niż 30% otrzymanej pomocy.

W przypadku pomocy zwiększonej, program zakłada tylko jeden nabór wniosków. Według planów powinien się on rozpocząć w sierpniu tego roku i uwzględni koszty z całego 2023 roku. Pomoc ma być wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek.
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
 3. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie udowodnienia uzyskania większości przychodów w podsekcjach PKD lub kodach PRODCOM z listy.
 4. Informacja o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”.
 5. Informacja o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

📩 marketing@max-energy.pl

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.