loading
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Max Energy Sp. z o.o. Produkcyjna 92B, 15-680 Białystok
Pn.-Pt. 08:00 - 16:00
Post Image
15 sty, 2024
Posted by Joanna
0 comment

Upust za obniżenie zużycia energii elektrycznej dla sektora MŚP.

Upust za obniżenie energii elektrycznej dla sektora MŚP

Dobra wiadomość dla sektora MŚP – upust za obniżenie zużycia energii elektrycznej. Co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać?

W 2022 roku uchwalono kilka przepisów, które dawały poczucie bezpieczeństwa w zakresie wzrostów cen energii dla przedsiębiorców. W natłoku wielu propozycji, znalazła się również Ustawa z dnia 27 października 2022 roku., która głosiła dobrą nowinę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, a co za tym idzie – zaproponowano mechanizm czasowego zamrożenia cen energii na poziomie 785zł/MWh, a dodatkowo – wsparciu poszczególnych odbiorców z sektora MŚP w 2023 roku. O co dokładnie chodzi, dla kogo jest to szansa na otrzymanie upustu i czy 2024 rok również daje takie możliwości? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Jakie przedsiębiorstwo należy prowadzić, aby móc skorzystać z upustu?

Aby móc skorzystać z dodatkowego upustu 10% do ceny energii elektrycznej, należy spełnić łącznie dwa warunki. Z zakresu definicji, a także finansowego. Ustawa przewidziała wsparcie dla sektora MŚP, a zatem firmy, które chciałyby móc skorzystać z upustu, muszą wpisywać się w definicję MŚP. Kim jest MŚP? Dzielimy to na:

mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają maksymalnie 9 pracowników,

małe przedsiębiorstwa, które posiadają maksymalnie 49 osób,

średnie przedsiębiorstwa, w których pracuje do 249 osób.

To jednak nie wszystko. W momencie, gdy liczba osób zatrudnionych się zgadza, przedsiębiorstwo musi spełnić jeszcze jeden warunek, aby móc być w pełni zaliczonym do sektora MŚP. A zatem:

– roczny obrót lub całkowity bilans roczny w przypadku mikroprzedsiębiorstwa nie może przekraczać 2 mln euro,

– w przypadku małych przedsiębiorstw, limit rocznego obrotu lub bilansu rocznego to nie więcej niż 10 mln euro,

średnie firmy nie mogą przekroczyć 50 mln euro rocznych obrotów, natomiast bilans roczny powinien zamknąć się w kwocie 43 mln euro.

Kto nie może skorzystać z upustu?

W takim razie kto nie może złożyć oświadczenia? Odpowiedź nasuwa się sama – duży przedsiębiorca. Jeśli firma w co najmniej jednym roku z dwóch lat obrotowych, spełniła łącznie dwa warunki, tj.:

– przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 250 pracowników,

– roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekroczył 50 mln euro, lub bilans roczny wyniósł ponad 43 mln euro.

Upust - czego tak właściwie dotyczy?

Wiemy już kto może złożyć oświadczenie,a kogo to nie obejmuje. Warto teraz wspomnieć o tym, czego konkretnie dotyczy upust i jak to działa. Zgodnie z art. 20 Ustawy, czytamy, że jeśli nasz poziom zużycia energii elektrycznej jako MŚP, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w punkcie poboru energii, czyli tzw. PPE, wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku, wówczas będziemy uprawnieni do tego, aby móc ubiegać się o tzw. upust. Co z tego wynika? Upust wyniesie 10% wartości nabytej przez firmę energii elektrycznej za rok 2023, a rozliczenie zostanie zastosowane w 2024 roku.

Być może ktoś z Państwa jest w sytuacji, w której to energia elektryczna nie była nabywana w okresie 1.01.2018 – 31.12.2022r. W jaki sposób wtedy zostaje wyliczona równowartość poboru energii? Otóż Ustawa, w art.20, pkt. 4, przewiduje, iż, podstawą do wyliczenia równowartości poboru energii w tym okresie jest: „ilość pobraną w okresie od dnia rozpoczęcia nabywania energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2022 r., przeliczone proporcjonalnie dla całego tego okresu – jeżeli odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w całym wskazanym okresie”, bądź też: „ilość deklarowaną przez odbiorcę uprawnionego w umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne – jeżeli odbiorca uprawniony rozpoczął nabywanie energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2022 r.”.

Co dokładnie należy zrobić, jeśli spełniamy wszystkie warunki

Co musimy zrobić jako przedsiębiorstwo spełniające warunki i chcące skorzystać z upustu? Jeśli złożyliśmy wniosek w tamtym roku, bądź 2022 – dobra informacja – nie musimy robić tego ponownie, o ile nie zmieniliśmy sprzedawcy. Wówczas upust będzie naliczony automatycznie. Jeśli tak się stało, wówczas dotychczasowa spółka obrotu, powinna w terminie 7 dni, przekazać złożone przez Państwa oświadczenie, do nowego sprzedawcy. Tutaj, pamiętajmy o tym, że będą potrzebne dodatkowe dokumenty, tj. faktury, które obejmują cały okres sprzedaży energii elektrycznej. Jest to niezbędne ze względu na konieczność wykazania zmniejszenia zużycia energii w określonym czasie, a także we wskazanej wielkości, o czym mówi Ustawa. W sytuacji, gdzie pojawiło się nowe PPE, bądź dokonała się cesja, zalecamy złożyć oświadczenie do spółki obrotu. Wówczas stanie się ono aktywne od następnego miesiąca, licząc od terminu złożenia wniosku.

Ciekawostką jest również to, że jeśli jesteśmy na tzw. sprzedaży rezerwowej, również możemy złożyć oświadczenie. Dodatkowo, obniżenie cen przysługuje podnajemcom o ile są beneficjentem zgodnie z Ustawą, oraz jeśli właściciel przyłącza (PPE) złoży w odpowiednim terminie oświadczenie.

Załączamy również wzór oświadczenia, który jest nadal aktualny:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002299/O/D20222299.pdf

 

Masz pytanie? Napisz do nas lub zadzwoń.

Służymy pomocą 🤝

📞 856 671 300

MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt pn. „Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie przygotowania specyfikacji procesów" w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20 Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: RPPD.01.04.01-20-2502/20 Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, która polega na przygotowaniu specyfikacji procesów. Wynikiem doradztwa jest opracowanie nowej, innowacyjnej usługi informatycznej dostosowanej do profilu i aktualnych potrzeb firmy. Poprzez przeprowadzenie profesjonalnego doradztwa i wdrożenie strategii procesowych firma uzyska szanse na zwiększenie udziału w rynku, otwarcie nowych oddziałów, a co za ty idzie wzrost zatrudnienia, zysku i rentowności przedsiębiorstwa Końcowym efektem będzie rozwój firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zbudowanie silnej, rozpoznawalnej marki. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.
MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ realizuje projekt ” Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach: Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20, Nr umowy: UDA-RPPD.01.04.01-20-2501/20-00 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa MAX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma Max Energy Sp. z o.o. dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie - wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.